Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku
Dzień otwarty I Liceum Ogólnoksztacącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 26 maja 2018 roku od godziny 1000
Opis rysunku

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANA KOCHANOWSKIEGO
w OLECKU
w roku szkolnym 2018 / 2019

Podstawa prawna :

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

3) Zarządzenie Nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Informacje ogólne

§ 1. Terminarz rekrutacji

1) 7 maja - 12 czerwca 2018 r. – składanie ( w godzinach pracy sekretariatu od 8.00 do 15.30 ) wniosku o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły www.rekrutacja.lo.olecko.pl ),

2) 22 - 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) 29 czerwca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,

4) do 10 lipca 2018 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały złożone od razu w oryginale) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem (niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku),

5) 11 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

§ 2. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2018 / 2019

1. Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:

Klasa* Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym : Języki obce w klasach :
1A matematyka

( od klasy drugiej dodatkowo dwa dwa przedmioty wybrane spośród: biologia chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS )
Uczniowie będą kontynuować naukę tych samych języków obcych, których uczyli się w gimnazjum i mają je wpisane na świadectwie ukończenia szkoły **

Językiem pierwszym w każdej klasie będzie język angielski.
1B język polski

( od klasy drugiej dodatkowo dwa dwa przedmioty wybrane spośród: biologia chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS )
1C język angielski

( od klasy drugiej dodatkowo dwa dwa przedmioty wybrane spośród: biologia chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS )

* W przypadku małej liczby kandydatów do wybranej klasy szkoła zaproponuje naukę w innej klasie. I odwrotnie - w przypadku najpopularniejszych profili zwiększymy liczbę klas.

**Jeżeli liczba uczących się j. francuskiego, j. rosyjskiego czy j. niemieckiego będzie mniejsza niż 10 os., kontynuacja tego języka będzie niemożliwa. Uczniom tym zaproponujemy wybór innego języka w grupie kontynuującej i zapewnimy zajęcia wyrównawcze.

PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

§ 3. Warunki przyjęcia do liceum

1. O przyjęciu do liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako :

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – do zdobycia max. 100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
język obcy nowożytny poziom podstawowy 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z : -języka polskiego, matematyki, historii i języka angielskiego

Punkty za oceny na świadectwie będą ustalone według następujących zasad:

Punkty za oceny na świadectwie
ocena j. polski matematyka geografia j. angielski
celujący 18 18 18 18
bardzo dobry 17 17 17 17
dobry 14 14 14 14
dostateczny 8 8 8 8
dopuszczający 2 2 2 2

2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą punktowane następująco :

1) uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 7 punktów,

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

• międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

• krajowym - przyznaje się 3 punkty,

• wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

• powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

5) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. Kandydat do liceum może maksymalnie zdobyć 200 punktów.

5. Kandydaci do liceum będą przyjmowani w kolejności ( lista rankingowa ), którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 3 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje liceum.

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

7. W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

• Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami).

• Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna , odwołania

1. Szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Liceum.

2. Do zadań komisji w szczególności należy :

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie liceum,

b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników.

5. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

DYREKTOR LICEUM
mgr Leszek Olszewski
Olecko, dn. 23.02.2018r.

Uwaga!

W przypadku małej liczby kandydatów do wybranej klasy szkoła zaproponuje naukę w innej klasie.

Copyright © I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Themese by dwojka.net. Wykonanie: Marcin Putra.